XXVII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXVII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk organizowanym przy udziale Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

XXVII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK odbędzie się w dniach 26-28 października 2023 roku w hotelu APARTHOTEL Stara Przędzalnia, w postindustrialnej przestrzeni XIX-wiecznego Żyrardowa.

Zarząd SKE PTK

Sponsorzy


Rejestracja

Rejestracji na Sympozjum prosimy dokonywać poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Skan wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego należy przesłać na adres mailowy: kardiologia-eksperymentalna@ptkardio.pl

W celu otrzymania faktury w formularzu rejestracyjnym należy podać:

  • w przypadku opłaty indywidualnej (potwierdzonej wystawieniem faktury imiennej): imię i nazwisko, adres
  • w przypadku działalności gospodarczej: firmę, adres, NIP
  • w przypadku rejestracji opłacanej przez osobę trzecią za Uczestnika: pełną firmę (nazwę), adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest wnoszona opłata

Faktura wysyłana jest pocztą elektroniczną w formie PDF na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora – Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej:

Bank ING Bank Śląski, numer konta: 36 1050 1012 1000 0023 2294 5771
Tytuł przelewu: „XXVII Sympozjum SKE, Imię i Nazwisko uczestnika”

Opłata zjazdowa:

380 PLN – obowiązuje do 30.09.2023
600 PLN – obowiązuje od 01.10.2023

Wysłanie Zgłoszenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu uczestnictwa.

Streszczenia

Zapraszamy do zgłaszania streszczeń w ramach wystąpień ustnych i plakatowych.

Zgłaszanie streszczenie przez system abstraktowy PTK:

https://abstrakty.ptkardio.pl

Ostateczny termin nadsyłania streszczeń: 10 września 2023 r.

Uwaga: osoby nieposiadające konta w systemie muszą założyć konto Gość PTK:

https://ptk.gbbsoft.pl/Account/RegGuest

Każdy Uczestnik Sympozjum posiadający co najwyżej stopień naukowy doktora, który jest autorem streszczenia badań własnych zakwalifikowanego do sesji ustnej lub plakatowej i umieszczonego w programie Sympozjum i który przedstawi swoją prezentację podczas Sympozjum, może wziąć udział w Konkursie na najlepszą prezentację ustną lub najlepszą prezentację plakatową!

Regulamin Konkursu

Program

Czwartek (26.10.2023):

16:00 – 18:00 Rejestracja

18:00 – 18:10 Przywitanie uczestników

18:10 – 19:00 Wykład inauguracyjny

ML, AI, ludzki język i medycyna – w jaki sposób współczesne narzędzia mogą pomóc lekarzom i badaczom oraz na co trzeba uważać, będąc człowiekiem

Tomasz Kopacz

19:30 – 21:00 Kolacja

Piątek (27.10.2023):

09:00 – 09:15 Otwarcie Sympozjum.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego – Dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Dr hab. Tymoteusz Żera,

Poprzednia Przewodnicząca Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK – Prof. Ewa Koźniewska-Kołodziejska

09:15 – 11:00 Sesja I – Śródbłonek i hemostaza

Przewodniczący: Prof. Ewa Chabielska, Prof. Stefan Chłopicki, Dr hab. Andrzej Mogielnicki

09:15 – 09:30 Synergistyczny wpływ tikagreloru i 2′-deoksykoformycyny
w eksperymentalnych modelach dysfunkcji śródbłonka i miażdżycy –
Ada Kawecka

09:30 – 09:45 Przeciwpłytkowa aktywność heparynomimetyków polimerowych syntetyzowanych na drodze polimeryzacji z odwracalnym addycyjno-fragmentacyjnym przeniesieniem łańcucha – Karol Depczyński

09:45 – 10:00 Wpływ dapagliflozyny na metabolizm energetyczny komórek śródbłonka naczyniowego – Barbara Kutryb-Zając

10:00 – 10:15 Wpływ terapii hipolipemizujących na funkcję mitochondriów mysich komórek śródbłonka i kardiomiocytów – Alicja Braczko

10:15 – 10:30 Ocena skrzepów krwi ex vivo metodą spektroskopii anihilacji pozytonów (PALS) – Simbarashe Moyo

10:30 – 10:40 Dyskusja panelowa

10:40 – 11:00 – Unlocking Precision Spatial Biology with Orion™ – wykład sponsorowany Omixys

11:00 – 11:15 – przerwa na kawę

11:15 – 13:00 Sesja II – Niewydolność serca

Przewodniczący: Prof. Urszula Mackiewicz, Prof. Maciej Kurpisz, Dr hab. Tomasz Rechciński

11:15 – 11:30 Hamowanie arginazy zmniejsza kardiotoksyczność związaną z bortezomibem
i szpiczakiem mnogim w modelu mysim
– Aleksandra Paterek

11:30 – 11:45 Upośledzenie krążenia wieńcowego w mysim modelu HFpEF typu „double-hit” – Grzegorz Kwiatkowski

11:45 – 12:00 Wpływ diety wysokotłuszczowej i pozawałowej niewydolności serca na stres nitrozacyjny, stres siateczki śródplazmatycznej oraz odpowiedzi na błędnie sfałdowane białka w lewej komorze – badanie na modelu szczurzym Sprague Dawley – Karol Momot

12:00 – 12:15 Dysfunkcja i defenestracja komórek śródbłonka zatok wątroby (LSECs)
w prawokomorowej niewydolności mięśnia sercowego; efekt inhibitora konwertazy angiotensyny
– Kamila Wojnar-Lasoń

12:15 – 12:30 Intramiokardialna złożona terapia komórkowa istotnie obniża stężenie hepcydyny w wątrobie świń, które przebyły ostry incydent niedokrwienia mięśnia sercowego – Urszula Pasławska

12:30 – 12:40 Dyskusja panelowa

12:40 – 13:00 High frequency ultrasound and photoacoustics in preclinical cardiovascular research – dr Peter Kesa, wykład sponsorowany FUJIFILM/VisualSonics

13:00 – 13:15 – przerwa na kawę

13:15 – 15:00 Sesja III – Regulacja krążenia i nadciśnienie tętnicze

Przewodniczący: Prof. Barbara Malinowska, Prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Prof. Michał Mączewski

13:15 – 13:30 Wpływ antagonizmu receptorów opioidowych na poziom ciśnienia tętniczego krwi i aktywację limfocytów T u myszy z wysoką analgezją postresową – Dominik Skiba

13:30 – 13:45 Wpływ kannabidiolu na regulację napięcia ścian naczyń krwionośnych
w eksperymentalnych modelach nadciśnienia tętniczego
– Marta Baranowska-Kuczko

13:45 – 14:00 Analiza pola powierzchni pod krzywą (AUC) użyteczną metodą w ocenie indukowanych kannabinoidami niewielkich zmian ciśnienia tętniczego krwi
w doświadczalnym modelu nadciśnienia tętniczego pierwotnego
– Piotr Ryszkiewicz

14:00 – 14:15 Udział nadtlenoazotynu w zaburzonej regulacji wewnątrzmózgowych tętniczek parenchymalnych mózgu szczura w warunkach AVP zależnej hiponatremii – Marta Aleksandrowicz

14:15 – 14:30 Receptory dla wazopresyny, tromboksanu i GABAa oraz oksydaza NADPH pośredniczą w odpowiedzi presyjnej angiotensyny 1-7 podanej do jądra przykomorowego podwzgórza u szczurów – Krzysztof Mińczuk

14:30 – 14:45 Mioinozytol tripirofosforanu (ITPP) w leczeniu nadciśnienia płucnego u szczura – Michał Mączewski

14:45 – 15:00 Dyskusja panelowa

15:00 – 16:00 Obiad

16:00 – 17:30 Sesja IV – Sesja plakatowa

Przewodniczący: Prof. Andrzej Beręsewicz, Prof. Ewa Słomińska, Dr hab. Bartłomiej Kałaska

16:00 – 16:10 Współczynnik PECAM-1/zakrzep jako marker krwawienia śródoperacyjnego podczas zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB). Badania wstępne – Natalia Bielicka

16:10 – 16:20 Kolchicyna zamknięta w nanocząsteczkach zmniejsza pyroptozę komórek śródbłonka naczyniowego indukowaną działaniem czynników prozapalnych – Agata Tomaszewska

16:20 – 16:30 Wpływ dipirydamolu solubilizowanego polimerem blokowym na aktywność płytek krwi – badanie pilotażowe – Aleksandra Frąckiewicz

16:30 – 16:40 Poziom ekspresji cząstek mikroRNA hamujących syntezę białek ochronnych
w procesie aterogenezy w zależności od obecności zaawansowanych zmian miażdżycowych
w tętnicach wieńcowych
– Karol Sadowski

16:40 – 16:50 Indukowany kisspeptyną-10 wzrost zawartości glikozaminoglikanów w hodowli ludzkich fibroblastów z serca jest zależny od pobudzenia receptora GPR54 i aktywności FAK – Paulina Radwańska

16:50 – 17:00 Jak dobrze dobrać grupę kontrolną do badań z eksperymentalną cukrzycą? Nawet niewielka różnica wieku wpływa na czynność nerek – badania u czuwających
i uśpionych szczurów normoglikemicznych
– Joanna Sitek

17:00 – 17:10 Kannabigerol rozszerza naczynia krwionośne szczurów z nadciśnieniem pierwotnym i normotensją oraz obniża ciśnienie krwi szczurów normotensyjnych – Anna Krzyżewska

17:10 – 17:20 Nadciśnienie płucne znosi modyfikujące działanie chronicznego podawania aktywatora AMPK oraz obwodowego antagonisty receptorów kannabinoidowych CB1 na kardiostymulujące działanie izoprenaliny w lewym przedsionku szczura – Jolanta Weresa

17:20 – 17:30 Zastosowania hodowli komórkowych 3D: organoidy i hodowle komórkowe GMP w skali terapeutycznej – Wiesława Pińkowska, plakat sponsorowany Bionicum

17:30 – 18:00 – przerwa na kawę

18:00 – 19:00 Wykład plenarny

Flozyny – inhibitory SGLT2 – od teorii działań plejotropowych do kliniki

Prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak

19:00 – 20:00 czas wolny

20:00 – 21:30 Uroczysta kolacja

Sobota (28.10.2023):

08:30 – 09:00 Zebranie Zarządu SKE PTK

09:00 – 10:45 Sesja V – Modele eksperymentalne – fizjologia i patofizjologia układu sercowo-naczyniowego

Przewodniczący: Prof. Ewa Koźniewska-Kołodziejska, Prof. Ewa Stępień, Prof. Jacek Drobnik

09:00 – 09:15 Ocena mechanizmu wpływu komorowo-specyficznych fibroblastów na specjalizację kardiomiocytów z wykorzystaniem inżynierii tkankowej w modelu serca człowieka – Tomasz Kolanowski

09:15 – 09:30 Jednoczesna ekspresja ludzkich genów HO-1, E5NT i ENTPD1 w modelu mysim ma działanie ochronne dla funkcji śródbłonka – Paulina Mierzejewska

09:30 – 09:45 Zmiany profilu fali wieńcowej w mysich modelach chorób sercowo-naczyniowych – Urszula Tyrankiewicz

09:45 – 10:00 Długość hiperglikemii wywołanej streptozotocyną i wiek zwierzęcia modyfikują rolę zależnych od adenozyny receptorów P1 typu A2a (R-P1A2a) w regulacji ustrojowej
i nerkowej hemodynamiki u samców szczurów Sprague-Dawley
– Leszek Dobrowolski

10:00 – 10:15 Odpowiedź krążeniowo-oddechowa na substancje presyjne – podobieństwa
i różnice
– Tymoteusz Żera

10:15 – 10:25 Dyskusja panelowa

10:25 – 10:45 Exploring new dimensions of single-cell RNA sequencing through spatial context – wykład sponsorowany Omixys

10:45 – 11:00 – przerwa na kawę

11:00 – 12:30 Sesja VI – Varia

Przewodniczący: Prof. Ryszard Smoleński, Prof. Hanna Kozłowska, Prof. Paweł Moskal

11:00 – 11:15 Model uczenia maszynowego do przewidywania ponownej hospitalizacji pacjentów z niewydolnością serca – Łukasz Ledziński

11:15 – 11:30 Wirtualna ocena fizjologiczna w naczyniach niedozawałowych z pośrednimi zwężeniami.  VFFR of non-IRA (Avatar Study) – wstępna analiza – Marta Mazur

11:30 – 11:45 Transkryptomika przestrzenna biopsji endomiokardialnej jako nowe podejście do badania czynników predykcyjnych odrzutu przeszczepu serca – Agnieszka Zimna

11:45 – 12:00 Poziom ekspresji cząstek mikroRNA hamujących syntezę białek ochronnych
w procesie aterogenezy w zależności od nasilenia zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych
– Michał Kowara

12:00 – 12:15 Obrazowanie EKG ujawnia genezę zjawisk zwierciadlanych – Teodor Buchner

12:15 – 12:30 Dyskusja panelowa

12:30 – 13:00 Zakończenie Sympozjum i wręczenie nagród za najlepsze prezentacje ustne
i plakatowe.

13:00 Obiad

PROGRAM pdf

Komitet Naukowy

Dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska – przewodnicząca

Prof. dr hab. Andrzej Beręsewicz

Dr hab. Piotr Buszman, prof. KAAFM

Prof. dr hab. Ewa Chabielska

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki

Prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

Dr hab. Jacek Drobnik, prof. UM w Łodzi

Dr hab. Bartłomiej Kałaska

Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska

Prof. dr hab. Maciej Kurpisz

Dr hab. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Prof. dr hab. Barbara Malinowska

Dr hab. Michał Mączewski, prof. CMKP

Dr hab. Andrzej Mogielnicki

Dr hab. Tomasz Rechciński

Prof. dr hab. Ewa Słomińska

Prof. dr hab. Ryszard T. Smoleński

Prof. dr hab. Ewa Stępień

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Tymoteusz Żera – przewodniczący

Dr hab. Agnieszka Wsół – zastępca przewodniczącego

Dr Katarzyna Czarzasta – sekretarz

Dr Michał Kowara

Lek. Michal Proczka

Lek. Adam Trzciński

Lek. Karol Momot

Miejsce Obrad

Aparthotel Stara Przędzalnia
ul. Mały Rynek 7
96-300 Żyrardów
https://aparthotelzyrardow.pl/

Rezerwacja miejsc noclegowych drogą mailową na adres: recepcja@aparthotelzyrardow.pl

Dla zarejestrowanych Uczestników obowiązuje 15% rabat od obowiązujących cen w dniu składania rezerwacji.

Do 26.09.2023 r. gwarantowana jest dostępność miejsc noclegowych dla Uczestników Sympozjum.