Program

Czwartek (26.10.2023):

16:00 – 18:00 Rejestracja

18:00 – 18:10 Przywitanie uczestników

18:10 – 19:00 Wykład inauguracyjny

ML, AI, ludzki język i medycyna – w jaki sposób współczesne narzędzia mogą pomóc lekarzom i badaczom oraz na co trzeba uważać, będąc człowiekiem

Tomasz Kopacz

19:30 – 21:00 Kolacja

Piątek (27.10.2023):

09:00 – 09:15 Otwarcie Sympozjum.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego – Dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Dr hab. Tymoteusz Żera,

Poprzednia Przewodnicząca Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK – Prof. Ewa Koźniewska-Kołodziejska

09:15 – 11:00 Sesja I – Śródbłonek i hemostaza

Przewodniczący: Prof. Ewa Chabielska, Prof. Stefan Chłopicki, Dr hab. Andrzej Mogielnicki

09:15 – 09:30 Synergistyczny wpływ tikagreloru i 2′-deoksykoformycyny
w eksperymentalnych modelach dysfunkcji śródbłonka i miażdżycy –
Ada Kawecka

09:30 – 09:45 Przeciwpłytkowa aktywność heparynomimetyków polimerowych syntetyzowanych na drodze polimeryzacji z odwracalnym addycyjno-fragmentacyjnym przeniesieniem łańcucha – Karol Depczyński

09:45 – 10:00 Wpływ dapagliflozyny na metabolizm energetyczny komórek śródbłonka naczyniowego – Barbara Kutryb-Zając

10:00 – 10:15 Wpływ terapii hipolipemizujących na funkcję mitochondriów mysich komórek śródbłonka i kardiomiocytów – Alicja Braczko

10:15 – 10:30 Ocena skrzepów krwi ex vivo metodą spektroskopii anihilacji pozytonów (PALS) – Simbarashe Moyo

10:30 – 10:40 Dyskusja panelowa

10:40 – 11:00 – Unlocking Precision Spatial Biology with Orion™ – wykład sponsorowany Omixys

11:00 – 11:15 – przerwa na kawę

11:15 – 13:00 Sesja II – Niewydolność serca

Przewodniczący: Prof. Urszula Mackiewicz, Prof. Maciej Kurpisz, Dr hab. Tomasz Rechciński

11:15 – 11:30 Hamowanie arginazy zmniejsza kardiotoksyczność związaną z bortezomibem
i szpiczakiem mnogim w modelu mysim
– Aleksandra Paterek

11:30 – 11:45 Upośledzenie krążenia wieńcowego w mysim modelu HFpEF typu „double-hit” – Grzegorz Kwiatkowski

11:45 – 12:00 Wpływ diety wysokotłuszczowej i pozawałowej niewydolności serca na stres nitrozacyjny, stres siateczki śródplazmatycznej oraz odpowiedzi na błędnie sfałdowane białka w lewej komorze – badanie na modelu szczurzym Sprague Dawley – Karol Momot

12:00 – 12:15 Dysfunkcja i defenestracja komórek śródbłonka zatok wątroby (LSECs)
w prawokomorowej niewydolności mięśnia sercowego; efekt inhibitora konwertazy angiotensyny
– Kamila Wojnar-Lasoń

12:15 – 12:30 Intramiokardialna złożona terapia komórkowa istotnie obniża stężenie hepcydyny w wątrobie świń, które przebyły ostry incydent niedokrwienia mięśnia sercowego – Urszula Pasławska

12:30 – 12:40 Dyskusja panelowa

12:40 – 13:00 High frequency ultrasound and photoacoustics in preclinical cardiovascular research – dr Peter Kesa, wykład sponsorowany FUJIFILM/VisualSonics

13:00 – 13:15 – przerwa na kawę

13:15 – 15:00 Sesja III – Regulacja krążenia i nadciśnienie tętnicze

Przewodniczący: Prof. Barbara Malinowska, Prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Prof. Michał Mączewski

13:15 – 13:30 Wpływ antagonizmu receptorów opioidowych na poziom ciśnienia tętniczego krwi i aktywację limfocytów T u myszy z wysoką analgezją postresową – Dominik Skiba

13:30 – 13:45 Wpływ kannabidiolu na regulację napięcia ścian naczyń krwionośnych
w eksperymentalnych modelach nadciśnienia tętniczego
– Marta Baranowska-Kuczko

13:45 – 14:00 Analiza pola powierzchni pod krzywą (AUC) użyteczną metodą w ocenie indukowanych kannabinoidami niewielkich zmian ciśnienia tętniczego krwi
w doświadczalnym modelu nadciśnienia tętniczego pierwotnego
– Piotr Ryszkiewicz

14:00 – 14:15 Udział nadtlenoazotynu w zaburzonej regulacji wewnątrzmózgowych tętniczek parenchymalnych mózgu szczura w warunkach AVP zależnej hiponatremii – Marta Aleksandrowicz

14:15 – 14:30 Receptory dla wazopresyny, tromboksanu i GABAa oraz oksydaza NADPH pośredniczą w odpowiedzi presyjnej angiotensyny 1-7 podanej do jądra przykomorowego podwzgórza u szczurów – Krzysztof Mińczuk

14:30 – 14:45 Mioinozytol tripirofosforanu (ITPP) w leczeniu nadciśnienia płucnego u szczura – Michał Mączewski

14:45 – 15:00 Dyskusja panelowa

15:00 – 16:00 Obiad

16:00 – 17:30 Sesja IV – Sesja plakatowa

Przewodniczący: Prof. Andrzej Beręsewicz, Prof. Ewa Słomińska, Dr hab. Bartłomiej Kałaska

16:00 – 16:10 Współczynnik PECAM-1/zakrzep jako marker krwawienia śródoperacyjnego podczas zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB). Badania wstępne – Natalia Bielicka

16:10 – 16:20 Kolchicyna zamknięta w nanocząsteczkach zmniejsza pyroptozę komórek śródbłonka naczyniowego indukowaną działaniem czynników prozapalnych – Agata Tomaszewska

16:20 – 16:30 Wpływ dipirydamolu solubilizowanego polimerem blokowym na aktywność płytek krwi – badanie pilotażowe – Aleksandra Frąckiewicz

16:30 – 16:40 Poziom ekspresji cząstek mikroRNA hamujących syntezę białek ochronnych
w procesie aterogenezy w zależności od obecności zaawansowanych zmian miażdżycowych
w tętnicach wieńcowych
– Karol Sadowski

16:40 – 16:50 Indukowany kisspeptyną-10 wzrost zawartości glikozaminoglikanów w hodowli ludzkich fibroblastów z serca jest zależny od pobudzenia receptora GPR54 i aktywności FAK – Paulina Radwańska

16:50 – 17:00 Jak dobrze dobrać grupę kontrolną do badań z eksperymentalną cukrzycą? Nawet niewielka różnica wieku wpływa na czynność nerek – badania u czuwających
i uśpionych szczurów normoglikemicznych
– Joanna Sitek

17:00 – 17:10 Kannabigerol rozszerza naczynia krwionośne szczurów z nadciśnieniem pierwotnym i normotensją oraz obniża ciśnienie krwi szczurów normotensyjnych – Anna Krzyżewska

17:10 – 17:20 Nadciśnienie płucne znosi modyfikujące działanie chronicznego podawania aktywatora AMPK oraz obwodowego antagonisty receptorów kannabinoidowych CB1 na kardiostymulujące działanie izoprenaliny w lewym przedsionku szczura – Jolanta Weresa

17:20 – 17:30 Zastosowania hodowli komórkowych 3D: organoidy i hodowle komórkowe GMP w skali terapeutycznej – Wiesława Pińkowska, plakat sponsorowany Bionicum

17:30 – 18:00 – przerwa na kawę

18:00 – 19:00 Wykład plenarny

Flozyny – inhibitory SGLT2 – od teorii działań plejotropowych do kliniki

Prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak

19:00 – 20:00 czas wolny

20:00 – 21:30 Uroczysta kolacja

Sobota (28.10.2023):

08:30 – 09:00 Zebranie Zarządu SKE PTK

09:00 – 10:45 Sesja V – Modele eksperymentalne – fizjologia i patofizjologia układu sercowo-naczyniowego

Przewodniczący: Prof. Ewa Koźniewska-Kołodziejska, Prof. Ewa Stępień, Prof. Jacek Drobnik

09:00 – 09:15 Ocena mechanizmu wpływu komorowo-specyficznych fibroblastów na specjalizację kardiomiocytów z wykorzystaniem inżynierii tkankowej w modelu serca człowieka – Tomasz Kolanowski

09:15 – 09:30 Jednoczesna ekspresja ludzkich genów HO-1, E5NT i ENTPD1 w modelu mysim ma działanie ochronne dla funkcji śródbłonka – Paulina Mierzejewska

09:30 – 09:45 Zmiany profilu fali wieńcowej w mysich modelach chorób sercowo-naczyniowych – Urszula Tyrankiewicz

09:45 – 10:00 Długość hiperglikemii wywołanej streptozotocyną i wiek zwierzęcia modyfikują rolę zależnych od adenozyny receptorów P1 typu A2a (R-P1A2a) w regulacji ustrojowej
i nerkowej hemodynamiki u samców szczurów Sprague-Dawley
– Leszek Dobrowolski

10:00 – 10:15 Odpowiedź krążeniowo-oddechowa na substancje presyjne – podobieństwa
i różnice
– Tymoteusz Żera

10:15 – 10:25 Dyskusja panelowa

10:25 – 10:45 Exploring new dimensions of single-cell RNA sequencing through spatial context – wykład sponsorowany Omixys

10:45 – 11:00 – przerwa na kawę

11:00 – 12:30 Sesja VI – Varia

Przewodniczący: Prof. Ryszard Smoleński, Prof. Hanna Kozłowska, Prof. Paweł Moskal

11:00 – 11:15 Model uczenia maszynowego do przewidywania ponownej hospitalizacji pacjentów z niewydolnością serca – Łukasz Ledziński

11:15 – 11:30 Wirtualna ocena fizjologiczna w naczyniach niedozawałowych z pośrednimi zwężeniami.  VFFR of non-IRA (Avatar Study) – wstępna analiza – Marta Mazur

11:30 – 11:45 Transkryptomika przestrzenna biopsji endomiokardialnej jako nowe podejście do badania czynników predykcyjnych odrzutu przeszczepu serca – Agnieszka Zimna

11:45 – 12:00 Poziom ekspresji cząstek mikroRNA hamujących syntezę białek ochronnych
w procesie aterogenezy w zależności od nasilenia zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych
– Michał Kowara

12:00 – 12:15 Obrazowanie EKG ujawnia genezę zjawisk zwierciadlanych – Teodor Buchner

12:15 – 12:30 Dyskusja panelowa

12:30 – 13:00 Zakończenie Sympozjum i wręczenie nagród za najlepsze prezentacje ustne
i plakatowe.

13:00 Obiad

PROGRAM pdf