XXV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


TERMINY:

Sympozjum odbywa się w dniach 22-24 października 2020 roku
Termin nadsyłania streszczeń został wydłużony do 15 sierpnia 2020 r !!!
Termin ostateczny wniesienia podstawowej opłaty rejestracyjnej (250 zł):
15 sierpnia 2020 r !!!


MIEJSCE OBRAD:

Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
ul. Małachowskiego 17
24-120 Kazimierz Dolny


ORGANIZATOR:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa
NIP: 954-21-39-638


ZAPROSZENIE:

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnym, już XXV, Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

Organizacja Sympozjum w tym roku stanowi szczególne wyzwanie. Z jednej strony wyzwanie miłe, bo jest to spotkanie jubileuszowe, z drugiej zaś niełatwe w związku z pandemią SARS–CoV-19. Zapewniamy, że bezpieczeństwo i zdrowie uczestników Sympozjum jest dla organizatorów sprawą priorytetową. Komitet organizacyjny monitoruje sytuację i jest świadom ograniczeń, które należy zastosować podczas Sympozjum aby zminimalizować ryzyko zakażenia.

Jak co roku „Kardiologia Eksperymentalna” będzie okazją do interdyscyplinarnego spotkania przedstawicieli nauk podstawowych i klinicystów. Spotkanie odbędzie się przy wsparciu Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN oraz Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN. Na sympozjum spotykają się przede wszystkim młodzi, ale także doświadczeni badacze, zajmujący się takimi działami kardiologii jak: fizjologia i patofizjologia układu krążenia, biochemia, biologia molekularna, biofizyka i biologia komórki.

Podobnie jak podczas poprzednich spotkań, XXV Sympozjum SKE będzie stanowić platformę do dyskusji najnowszych osiągnięć naukowych  uczestników Sympozjum w gronie ekspertów. Doniesienia zjazdowe, zakwalifikowane do prezentacji ustnych lub plakatowych wezmą udział w konkursie na najlepsze doniesienie oryginalne.

ZAPROSZENIE PDF 


REJESTRACJA:

Rejestracji prosimy dokonywać poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Skan wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego prosimy przesłać na adres mailowy: kardio.exp@gmail.com

Poprzez odesłanie podpisanego formularza rejestracyjnego Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem rejestracji uczestników XXV Sympozjum SKE oraz z informacją dotyczącą danych osobowych zawartą
w załączniku nr 1 do niniejszego formularza:

REGULAMIN REJESTRACJI
ZAŁĄCZNIK nr 1 – RODO


OPŁATY:

Warunkiem uczestnictwa w obradach jest wniesienie opłaty rejestracyjnej:

  • 250 zł – do 15 sierpnia 2020 r.
  • 500 zł – od 16 sierpnia 2020 r.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora – Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK:
ING Bank Śląski, numer konta: 36 1050 1012 1000 0023 2294 5771
W tytule przelewu prosimy wpisać: “XXV Sympozjum SKE, imię i nazwisko uczestnika”.


STRESZCZENIA:

Streszczenia prosimy zgłaszać za pośrednictwem Systemu Abstraktowego PTK poprzez link
 ZGŁOŚ ABSTRAKT

Streszczenia do prezentacji ustnej lub plakatowej mogą być zgłaszane w języku polskim lub angielskim, w poniższych kategoriach tematycznych:

  • Fizjologia i patofizjologia śródbłonka
  • Kardioonkologia
  • Komórki macierzyste w kardiologii regeneracyjnej
  • Lipidy, mikrobiota jelitowa i aspekty dietetyczne
  • Modele eksperymentalne chorób układu sercowo-naczyniowego
  • Nowoczesne biomarkery ryzyka sercowo-naczyniowego
  • Płytki krwi, krzepnięcie i fibrynoliza
  • Regulacja odruchowa i elektrofizjologia
  • Techniki omiczne w kardiologii
  • Varia

Maksymalna ilość znaków – 2000 (ze spacjami). Szczegółowe instrukcje dostępne są w Systemie Abstraktowym.

Termin nadsyłania streszczeń: 15 sierpnia 2020 r !!!


PREZENTACJE USTNE I PLAKATOWE:

 • Prezentacje ustne:
  • Czas prezentacji ustnej: 10 minut + 5 minut dyskusji
  • Preferowany format: ppt./pptx.
  • Prezentację uczestnik dostarcza organizatorom najpóźniej 20. min przed rozpoczęciem sesji, w której ma wystąpienie (nośnik pendrive) 

W przypadku  innego formatu prezentacji niż ppt./pptx., załączników w formie plików video, odtwarzania prezentacji z nośnika wirtualnego, zaleca się aby uczestnik sprawdził wcześniej poprawność wyświetlania prezentacji. W tym celu prosimy o kontakt z organizatorami Sympozjum, w celu wcześniejszego “przetestowania” prezentacji w sali konferencyjnej.

 • Prezentacje plakatowe: 
   • Wielkość tablicy korkowej: 1200 mm x 1500 mm
   • Orientacja pozioma
   • 1 plakat na tablicy

Plakaty należy umieścić najpóźniej 20 min. przed rozpoczęciem sesji plakatowej  w oznaczonym numerem pracy miejscu. Sesja plakatowa ma formę moderowaną, prowadzoną przez wyznaczonych członków Komitetu Naukowego, z aktywną dyskusją uczestników Sympozjum. Uczestnicy prezentujący plakaty zostaną poproszeni o przedstawienie wyników swojej pracy (5 min).

Najlepsze prezentacje ustne i plakatowe zostaną nagrodzone!


REZERWACJA NOCLEGÓW:

Rezerwacji zakwaterowania należy dokonywać bezpośrednio przez stronę Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym: http://www.domdziennikarza.com
Adres rezerwacji: www.domdziennikarza.com/rezerwacja/
Hasło rezerwacji: „Kardiologia Eksperymentalna”
tel. +48 81 881 01 62

Ceny noclegów (ze śniadaniem):

  • pokój 1-os. – 155 zł/doba
  • pokój 2-os. – 120 zł/doba/osoba

PROGRAM

Wykład plenarny pt. “Konsekwencje dysfunkcji układu odporności w nadciśnieniu tętniczym – od przyspieszonego starzenia naczyń do COVID-19” wygłosi Prof. dr hab. Tomasz Guzik, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i redaktor naczelny Cardiovascular Research, czasopisma wydawanego przez  European Society of Cardiology.

PROGRAM RAMOWY


KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. Andrzej Beręsewicz – Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Ewa Chabielska
Prof. dr hab. Stefan Chłopicki
Prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Prof. dr hab. Józef Dulak
Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska
Prof. dr hab. Maciej Kurpisz 
Dr hab. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
Prof. dr hab. Ewa Słomińska
Prof. dr hab. Ewa Stępień


KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Prof. dr hab.  Ewa Koźniewska-Kołodziejska
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
im. Mirosława Mossakowskiego PAN

Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego:
Dr Anna Gromotowicz-Popławska
Zakład Biofarmacji
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Dr Marta Aleksandrowicz
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
im. Mirosława Mossakowskiego PAN


SPONSORZY:


KONTAKT:

Siedziba Komitetu Organizacyjnego:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
im. Mirosława Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5, pok. Z144
02-106 Warszawa

Kontakt: prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
Email: kardio.exp@gmail.com